Proces recenzie

Rukopisy zaslané do nášho časopisu sú primárne vyhodnotené editorom či sú vhodné k publikácií v časopise. Ak ich editor vyhodnotí za vhodné, rukopisy sa odošlú na posúdenie kvality práce minimálne dvom nezávislým recenzentom. Celý proces recenzie je dvojito zaslepený, čo znamená, že identita autorov je skrytá pred recenzentmi a opačne. Recenzované príspevky následne vyhodnotí editor a rozhodne o ich prijatí, prepracovaní alebo zamietnutí. Rozhodnutie editora je definitívne.

Po akceptácii článku

Po akceptovaní článku sa redakcia bude snažiť čo najrýchlejšie zverejniť článok. Pred zverejnením korešpondujúci autor dostane článok v PDF verzii k poslednej korektúre textu, tabuliek, grafov a obrázkov. Významné zmeny je možné vykonať len so súhlasom redaktora.