Konflikt záujmov

Všetci účastníci publikačného procesu (autori, recenzenti, redaktori, členovia redakčnej rady) musia zvážiť či nenastal akýkoľvek konflikt záujmov pri plnení ich úloh. Všetky potencionálne konflikty záujmov musia byť zverejnené.  

Autori a vyhlásenie o konflikte záujmov 

Všetci autori musia zverejniť akékoľvek možné finančné, osobné a iné vzťahy s inými organizáciami, firmami či osobami, ktoré by mohli mať vplyv na ich prácu. K potenciálnym konkurenčným záujmom patrí napr. poradenstvo, vyplácané honoráre, granty alebo akékoľvek iné financovanie tretej strany. Časopis Lekársky obzor používa formulár o potenciálnych konfliktoch záujmov ICMJE (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/), ktorý je navrhnutý tak, aby bol vyplnený elektronicky a následne priložený a odoslaný spolu s podaným článkom do redakcie. Tento formulár musia vyplniť všetci autori. 

Recenzenti a vyhlásenie o konflikte záujmov 

Recenzenti by mali byť požiadaní editorom pri odoslaní rukopisu na recenziu aby sa vyjadrili či existuje konflikt záujmov, zaujatosť, ktorá by mohla vzniknúť pri recenzii rukopisu. Ak existuje akýkoľvek konflikt záujmov, recenzent by mal odmietnuť recenziu.  Recenzent musí s rukopisom zaobchádzať dôverne a rukopis či informácie, o ktorých sa dozvedel nesmie poskytovať inej osobe alebo inde použiť. Recenzent nesmie informácie a ani myšlienky z posudzovanej práce šíriť ďalej a ani používať na vlastné účely.

Redaktori a vyhlásenie o konflikte záujmov 

Redaktori, ktorí prijímajú konečné rozhodnutia o rukopisoch by toto rozhodnutie mali odmietnuť ak existuje potencionálny konflikt záujmov. Časopisy by mali byť mimoriadne opatrné a mali by sa riadiť pravidlami hodnotenia rukopisov, ktoré sú dispozícii v COPE (https://publicationethics.org/files/A_Short_Guide_to_Ethical_Editing.pdf) a WAME (http://wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical -journals).