Etika publikovania

Výskumní pracovníci by mali vykonávať svoj výskum v súlade s osvedčenými postupmi a kódexmi príslušných profesijných orgánov a/alebo národných a medzinárodných regulačných orgánov. Časopis Lekársky Obzor postupuje a vyžaduje štandardné etické správanie sa pre všetky zúčastnené strany, akými sú autor, redaktor časopisu, recenzent, vydavateľ a spoločnosť vlastniaca časopis alebo ich sponzori. Časopis Lekársky Obzor dodržiava etické schémy, ktoré vypracoval Výbor pre etiku publikovania (COPE) na riešenie prípadov možného vedeckého pochybenia a porušenia etiky publikovania (http://www.publicationethics.org.). Všetky štúdie by sa mali vykonávať v súlade s poslednou revíziou Helsinskej deklarácie Svetovej lekárskej asociácie.

Odborné publikácie sú dôležitou súčasťou vedeckej činnosti, ktorej pokrok závisí na zverejňovaní výsledkov výskumu. Celý proces výskumu a publikovania vyžaduje dodržiavať stanovené povinnosti určené pre autorov, editorov, recenzentov, vydavateľstvo a pre inštitúcie vlastniace či sponzorujúce časopis.  Všetky zúčastnené strany majú povinnosť konať čestne, spravodlivo, transparentne a dôveryhodne.  Tieto povinnosti zúčastnených strán sa sústreďujú na udržiavanie etických štandardov publikácii a je dôležitou úlohou vydavateľa podporovať toto spoločné úsilie.

Povinnosti vydavateľa

Vydavateľ má podpornú, investičnú a výchovnú úlohu v procese vedeckej komunikácie, ale je tiež v konečnom dôsledku zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa v jeho publikáciách dodržovali čo najlepšie postupy. Vydavateľstvo postupuje v súlade s Medzinárodnými Etickými pravidlami pre publikovanie  https://www.stm-assoc.org/2013_05_21_STM_Ethical_Principles_for_Scholarly_Publication.pdf.Vydavateľstvo postupuje v zmysle uvedených smerníc na podporu redaktorov, recenzentov a autorov pri vykonávaní ich etických povinností. Vydavateľ tiež sleduje základné postupy Výboru pre etiku publikácií (COPE - The Committee on Publication Ethics) (https://publicationethics.org/), aby sa dosiahli čo najvyššie štandardy etiky publikovania.Vydavateľ musí konať objektívnym spôsobom a to bez diskriminácie pohlavia, orientácie, náboženstva, politického presvedčenia, etnického alebo geografického pôvodu autorov. Všetky články musí posudzovať a prijímať na základe ich obsahu a akademickej hodnoty. V prípade sťažností musí umožniť autorom reagovať a sťažnosti prešetriť. Vydavateľ musí zabezpečiť redakčnú nezávislosť a žiadne komerčné príjmy by nemali mať vplyv na rozhodnutie redaktora. Vzťah vydavateľa a editora by mal byť pevne založený na princípe redakčnej nezávislosti. Ak má vydavateľ presvedčivé dôkazy, že postup alebo závery zverejneného článku sú chybné mal by na to upozorniť editora/editorov aby zabezpečili rýchlu nápravu, stiahnutie článku alebo uviedli veci na pravú mieru.

Povinnosti editorov

Redakcia časopisu je výlučne zodpovedná za rozhodnutie, ktorý článok by mal byť publikovaný a to nezávisle od odporúčaní recenzentov. Redaktor sa riadi zásadami redakčnej rady časopisu a musí byť obmedzený takými právnymi požiadavkami, ktoré budú platné v otázkach týkajúcich sa urážky na cti, porušenia autorských práv a plagiátorstva. Redaktor zabezpečí, aby proces recenzie bol spravodlivý a nestranný. Články musia byť revidované minimálne dvomi externými a nezávislými hodnotiteľmi.  Redaktor vyberá hodnotiteľov, ktorí majú vhodné znalosti v príslušnej oblasti a riadia sa osvedčenými postupmi. Editori časopisu sa riadia zásadami správania sa podľa pravidiel Svetového združenia lekárskych redaktorov (World association of medical editors) (http://www.wame.org/) (http://wame.org/wame-professionalism-code-of-conduct). Redaktor preskúma všetky zverejnenia potenciálnych konfliktov záujmov či neexistuje nejaký potenciál pre zaujatosť. Editor musí zhodnotiť intelektuálny obsah rukopisov a to bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské presvedčenie, etnický pôvod, občianstvo alebo politickú náklonnosť autorov. Redaktor musí používať elektronický systém nahrávania článkov pri komunikácii s autormi a recenzentmi. Redaktor nesmie vyžadovať, aby boli umelo vytvárané citácie vlastného časopisu a aby autori neboli povinní uvádzať citácie na články editora časopisu, jedine iba ak ide o skutočné vedecké dôvody.  Editor musí chrániť dôvernosť všetkých materiálov zaslaných do časopisu a všetku komunikáciu s autormi a recenzentmi.  Redakcia nesmie poskytovať informácie z rukopisu tretím stranám ani o nich verejne diskutovať. Materiály, ktoré neboli zverejnené v časopise nesmú byť nijak inak použité, ak na to nie je udelený súhlas. Pri odmietnutí rukopisu sa všetky jeho kópie z redakčného systému vymažú a zničia. Ak je rukopis publikovaný, všetok materiál procesu publikácie sa uchováva minimálne po dobu troch rokov. Redaktor nezverejňuje recenzie bez súhlasu dotknutých strát. Redaktor nesmie rozhodovať o vlastných dokumentoch.  Redaktor uplatňuje politiku potenciálnych konfliktov záujmov medzi autormi a recenzentmi, napr. usmernenia ICMJE. Editor posudzuje a nahlasuje podozrivé pochybenia v spolupráci s vydavateľom. Editor používa vhodné systémy na odhaľovanie pochybení, ako je napríklad plagiátorstvo. Redaktor s presvedčivými dôkazmi o nesprávnom konaní by mal zabezpečiť rýchlu nápravu.

Povinnosti recenzentov

Recenzia vhodným recenzentom pomáha redaktorovi rozhodnúť sa o následnom osude rukopisu. Recenzia na druhej strane tiež pomáha autorom pri vylepšovaní ich príspevku. Recenzný proces je dobrovoľný s cieľom zlepšiť kvalitu publikovaných článkov.  Recenzenti majú povinnosť zaobchádzať s prácou autorov v rámci etických pravidiel a v rámci dobrej etikety. Recenzent hodnotí rukopis objektívne a včas. Osobná kritika recenzenta je nevodná. Názor recenzenta na rukopis by mal byť vždy opretý o argumenty. Recenzent môže odmietnuť recenziu príspevku, na ktorý sa necíti byť kvalifikovaný, ak má pocit zaujatosti, pri akomkoľvek potenciálnom konflikte záujmov či pri pocite neobjektívneho hodnotenia príspevku.  Recenzent musí s rukopisom zaobchádzať dôverne a rukopis či informácie, o ktorých sa dozvedel nesmie poskytovať inej osobe, verejne o nich diskutovať alebo inde použiť. Recenzent nesmie informácie a ani myšlienky z posudzovanej práce šíriť ďalej a ani používať na vlastné účely. Po odoslaní recenzného posudku je recenzent povinný všetky kópie či už v papierovej alebo elektronickej forme zničiť a vymazať. Návrhy recenzenta na citáciu jeho vlastných prác musia byť podložené silnými vedeckými dôvodmi, nie z dôvodu zvyšovania vlastných citácii. Recenzent je povinný pri akýchkoľvek pochybnostiach o originalite rukopisu či pri pochybnostiach v etických otázkach týkajúcich sa dokumentu na to upozorniť editora. Recenzent by mal tiež upozorniť redaktora na podstatnú podobnosť v posudzujúcom rukopise s iným publikovaným článkom, o ktorom má vedomosť.

Povinnosti autorov

Autori rukopisu by mali opísať prínos ich práce a diskutovať o jeho význame. Podklady publikácie by mali byť zahrnuté v rukopise. Použitie rizikových materiálov či postupov musí byť v rukopise jasne opísané.  Práca by mala obsahovať relevantné a presné citácie. Podvodné alebo vedome nepresné výroky znamenajú neetické správanie sa a sú neprijateľné. Prehľadové články, komentáre by mali byť presné a objektívne. V prípade, že práca zahrňuje experimenty na ľuďoch či zvieratách, autor musí jasne deklarovať, že všetky postupy boli vykonávané v súlade s príslušnými zákonmi a smernicami lokálnej etickej inštitúcie a že príslušná inštitúcia ich schválila.  Rukopis by mal obsahovať vyhlásenie, že autori získali informovaný súhlas s experimentovaním na  ľudskými účastníkoch. Vždy sa musia dodržiavať práva účastníkov a treba rešpektovať ich súkromie.

Autori môžu byť požiadaní o poskytnutie surových dát k redakčnej kontrole, k štatistickému prehodnoteniu dát nezávislým štatistom a mali by byť pripravení poskytnúť prístup k týmto údajom.  Autor by mal uchovávať tieto údaje primeranú dobu po zverejnení (odporúča sa minimálne 10 rokov po zverejnení článku). Plagiátorstvo má mnoho foriem (kopírovanie, parafrázovanie bez citácie a pod.) a je neetické a neprijateľné.

Autor by nemal zverejňovať rukopis s rovnakými výsledkami vo viacerých časopisoch. Odoslaním rovnakého rukopisu do viacerých časopisov súčasne alebo už publikovaného rukopisu je neetické a neprijateľné. Za určitých podmienok je však možné uverejniť rovnaké dáta (napr. klinické odporúčania) v druhej publikácii. To sa musí však diať s vedomím editora, citácie musia byť rovnaké ako pri publikácií primárnej. Pre viac informácii pozri  www.icmje.org.

Práce ostatných musia byť vždy správne citované. Autori by mali citovať publikácie, ktoré ovplyvnili ich prácu. Iné získané informácie (súkromné, z rozhovoru, z korešpondencie, z posudzovania rukopisu, z diskusie s tretími stranami) sa môžu použiť len s výslovným písomným súhlasom zdroja.

Autorstvo práce by malo byť pripísané len tým, ktorí v značnej miere prispeli pri realizácii práce a spĺňajú všetky základné kritéria autorstva. Ostatní, ktorí sa zúčastnili na iných podstatných aspektoch by mali byť uvedení ako prispievatelia a môže im byť vyjadrené poďakovanie na konci článku. Korešpondujúci autor musí zabezpečiť aby príslušní spoluautori boli zaradení v rukopise, a aby všetci spoluautori schválili jeho konečnú verziu a súhlasia s jeho podaním na posúdenie k publikácií .

Ak autor odhalí významnú chybu či nepresnosť jeho publikovanej práce, má povinnosť to bezodkladne oznámiť redaktorovi či vydavateľovi časopisu a spolupracovať na jeho oprave či stiahnutí.

Časopis Lekársky obzor postupuje v súlade s etikou publikovania a v súlade s etickými smernicami.

Štúdie na ľuďoch a zvieratách

Ak sú v práci použité ľudské subjekty, autor by mal zabezpečiť, aby bola práca realizovaná v súlade s Etickým kódexom Svetovej lekárskej asociácie (Helsinská deklarácia z roku 1964, revidovanej v roku 2013) pre experimenty s ľuďmi (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Rukopis by mal byť v súlade s odporúčaniami ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) (http://www.icmje.org/recommendations/). Časopis Lekársky obzor postupuje v súlade s týmito aktualizovanými odporúčaniami (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals). Autori musia v rukopise (v metodike) uviesť vyhlásenie, že pri experimentoch s ľudskými subjektmi bol získaný ich informovaný súhlas, a že štúdia bola schválená lokálnou, regionálnou alebo národnou etickou komisiou alebo rovnocenným orgánom. Autori musia dodržiavať práva na ochranu súkromia ľudských subjektov. Mená, iniciály, nemocničné čísla nesmú byť uverejnené v práci. Informovaný súhlas Pre účely vedeckej publikácie (napr. pri zverejnení fotografií) musia autori vyžiadať podpísaný informovaný súhlas od pacienta alebo od jeho rodiča či opatrovníka. Tento informovaný súhlas musí byť získaný a archivovaný autorom. Časopis Lekársky obzor vyžaduje od autorov aby písomne vyhlásili, že takýto informovaný súhlas získali a archivovali.

Všetky pokusy na zvieratách by mali byť v súlade s usmerneniami ARRIVE - Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments (https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) a mali by byť vykonávané na základe požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a na základe Nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z.z., (https://www.svps.sk/zvierata/spatne_posudenie.asp), ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely. Autori musia v rukopise uviesť, že tieto usmernenia boli dodržané. Rukopisy štúdií na ľuďoch a zvieratách by mali opísať postupy, ktoré uvádzajú aké kroky boli podniknuté na odstránenie prípadnej bolesti a utrpenia.