Smernice pre publikovanie v časopise Lekársky obzor

Časopis Lekársky obzor žiada autorov aby dodržiavali nižšie medzinárodne akceptované štandardy, ktoré majú za cieľ zvýšiť kvalitu prezentovaných výsledkov.

Tieto odporúčania pomáhajú autorom opísať štúdiu dostatočne detailne aby mohla byť vyhodnotená editormi, recenzentmi, čitateľmi a ostatnými výskumníkmi hodnotiacimi medicínsku literatúru. Pri randomizovaných štúdiách treba dodržiavať odporúčania CONSORTCONsolidated Standards Of Reporting Trials (http://www.consort-statement.org/), pri observačných štúdiách odporúčania STROBE - STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology (https://strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home), pre systematické prehľady a metaanalýzy odporúčania PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (http://prisma-statement.org/), pre diagnostické a prognostické štúdie odporúčania STARD - STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy (www.stard-statement.org/), pre kazuistiky odporúčania CARE - CAse REports (http://www.care-statement.org/). Iné vhodné zdroje štandardných usmernení sú aj na webovej stránke EQUATOR - Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research (http://www.equator-network.org/) a NLM’s Research Reporting Guidelines and Initiatives (https://www.nlm.nih.gov/services/research_report_guide.html).

Titulná strana

Titulná strana obsahuje slovenský a anglický názov práce, celé mená a priezviská všetkých autorov, úplné názvy ich pracovísk s uvedením vedúceho pracoviska s akademickými aj vedeckými titulmi. Názov práce by mal byť špecifický a výstižný a zvyčajne nepresahoval viac ako 40 znakov. Treba jasne uviesť kto bude korešpondujúcim autorom, uviesť jeho akademické aj vedecké tituly, pracovisko, poštovú adresu a e-mailovú adresu pre následnú komunikáciu. Táto osoba zodpovedá za komunikáciu ohľadom rukopisu. Titulná strana by mala tiež obsahovať odvolanie sa na zdroj podpory (granty, vybavenie pre štúdiu a podobne).

Korešpondujúci autor

Korešpondujúcim autorom je ten, kto má primárnu zodpovednosť za komunikáciu s časopisom počas predloženia rukopisu, hodnotenia, publikovania a zabezpečuje administratívne požiadavky (napr. podrobnosti o autorstve, schválenie etickej komisie).

Autorstvo práce

Časopis Lekársky obzor pri autorstve práce nasleduje odporúčania Medzinárodného výboru redaktorov lekárskych časopisov (http://www.icmje.org). Všetci, ktorí sú uvedení ako autori, musia spĺňať všetky základné kritéria autorstva. Poďakovanie za prepis rukopisu, spracovanie tabuliek, prípravu obrázkov a podobne neuverejňujeme. Zmena autorstva práce po zadaní do redakcie nie je možná.

Základné kritériá autorstva

Medzinárodný výbor redaktorov lekárskych časopisov odporúča, aby sa autorstvo zakladalo na nasledujúcich štyroch kritériách, teda autori práce sú tí, ktorí:

 1. Podstatne prispeli ku koncepcii alebo dizajnu práce; alebo k získaniu, analýze alebo interpretácií údajov k práci;
 2. Vypracovali prácu alebo kriticky prehodnotili jej intelektuálny obsah;
 3. Schválili konečnú verziu, ktorá sa má uverejniť;
 4. Súhlasia, že preberú plnú zodpovednosť za všetky aspekty práce, aby bolo zabezpečené, že sa otázky týkajúce presnosti alebo integrity ktorejkoľvek časti práce vyriešia.

Je kolektívna zodpovednosť autorov (nie časopisu Lekársky obzor) určiť, že všetci vymenovaní autori spĺňajú všetky štyri kritériá autorstva. Nie je úlohou redaktorov časopisu Lekársky obzor určovať, kto tieto podmienky spĺňa alebo nespĺňa.

Intervenčná klinická štúdia (clinical trial)

Klinické skúšanie je definované ako akýkoľvek výskumný projekt, ktorý prospektívne prideľuje ľuďom alebo skupine ľudí - intervenciu, aby sa preskúmal vzťah medzi intervenciou a výsledkom. Intervencie súvisia so zdravím a modifikujú biomedicínsky alebo zdravotný výsledok. V intervenčných klinických štúdiách sa skúšajú nové liečebné intervencie (lieky, chirurgické zákroky, medicínske prístroje, nutričné intervencie). Ak sa skúšajú nove lieky ide o klinické skúšanie. Časopis Lekársky obzor podľa odporúčaní ICMJE vyžaduje registráciu intervenčných klinických štúdií vo verejných registroch. Registrácia musí byť pred zaradením prvého pacienta. Verejne registrovať klinickú štúdiu možno v registri WHO (www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html) alebo na ClinicalTrials.gov. Tieto registre sú bezplatne prístupné verejnosti a otvorené všetkým potenciálnym registrujúcim. Registračné číslo je nutné uviesť na konci abstraktu.

Abstrakt (súhrn práce)

Abstrakt musí byť stručný a vecný. Abstrakt treba poslať slovensky a anglicky. Abstrakt musí čo najpresnejšie odrážať obsah článku, informácie v abstrakte musia byť konzistentné s obsahom v článku. Abstrakty pôvodných prác, metaanalýz by mali byť štruktúrované do niekoľkých častí: úvod, súbor a metódy, výsledky a záver. Úvod: stručne uviesť poznatky, prípadne ich nedostatok, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce. Súbor: presne, číselnými hodnotami charakterizovať vyšetrovaný a kontrolný súbor (počet, vek, pohlavie, vyšetrované vzorky, číselné hodnoty). Metódy - výstižne definovať použité metódy, prístroje a postupy. Súbor a metódy možno podľa potreby spojiť. Výsledky - uviesť najdôležitejšie konkrétne výsledky, rozptyl štatistických hodnôt. Záver - jasne uviesť nové poznatky, ktoré práca priniesla a ich význam pre prax alebo rozvoj vedy. Abstrakt pôvodnej práce a metaanalýzy by nemal prekročiť 250 slov.  Abstrakty kazuistík môžu byť neštruktúrované. Ak ide o review, abstrakt má obsahovať najdôležitejšie poznatky uvedené v referáte, nemal by mať viac ako 200 slov. V abstrakte sa nesmú vyskytovať skratky ani citácie, má stručne opísať problém štúdie a merania, ktoré sa robili, majú sa uviesť iba najrelevantnejšie výsledky a záver štúdie, čo autori zistili. Nevhodné sú rukopisy so záverom „autori potvrdili výsledky iných autorov“. Vedecké a klinické štúdie nemôžu iba opakovať konštatovania už známych faktov. Ak má práca registračné číslo klinického skúšania, treba ho uviesť na konci abstraktu. Na záver abstraktu treba uviesť počet tabuliek, obrázkov, použitých citácií.

Kľúčové slová

Na konci abstraktu sa uvedú kľúčové slová (5 – 6) za účelom indexovania. Kľúčové slová by mali byť v súlade s aktuálnou MeSH verziou (https://meshb.nlm.nih.gov/search).

Rozsah práce

Review peráce, metaanalýzy a klinické štúdie by mali mať maximálne 12 strán, pôvodné práce 8-10, kazuistiky 7, recenzie kníh a práce osobností menej než 1 a pol strany.

Rukopis práce môže byť v jazyku anglickom, slovenskom a českom. Odporúčame využiť možnosť publikovať v angličtine (zvyšuje sa citovanosť v zahraničí). Pri slovenskom a českom jazyku je potrebné uviesť názov práce, abstrakt a kľúčové slová a všetky texty k obrázkom a tabuľkám aj v anglickom jazyku (bilinguálna verzia).

Štruktúra pôvodnej práce pozostáva z:

 1. Úvod obsahuje stručne 2 – 3 vety a uvádza poznatky, prípadne ich nedostatok, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce.
 2. Súbor a metódy musia byť presne definované prečo bola štúdia vykonávaná konkrétnym spôsobom. Presne, číselnými hodnotami charakterizovať vyšetrovaný a kontrolný súbor (počet, vek, pohlavie, vyšetrované vzorky, číselné hodnoty), opísať presne použité metódy (názov vybavenia) aby boli ostatní schopný reprodukovať výsledky. Ak sa postupuje podľa už známych metód treba uviesť odkaz na citáciu. Treba presne popísať všetky použité chemikálie, lieky vrátane ich generického názvu a ich dávkovania a spôsobu podávania. Autori by mali používať neutrálny, presný a úctivý jazyk na opis účastníkov štúdie a vyhnúť sa používaniu terminológie, ktorá by mohla účastníkov poznačiť. Treba uviesť, či bol získaný informovaný súhlas. V tejto časti by mali byť vymenované použité štatistické metódy. Štatistické testy musia byť dostatočne detailne opísané aby čitateľovi umožnili overenie ich správnosti. Treba opísať aký softvér sa použil na štatistickú analýzu a o akú verziu išlo. Táto časť by mala obsahovať aj vyhlásenie, že sa výskum uskutočnil v súlade s Helsinskou deklaráciou a že bol schválený lokálnym kontrolným orgánom (napr. etickou komisiou) ak šlo o experimenty na ľudských či zvieracích jedincoch.
 3. Výsledky sa predkladajú v texte, logicky a bez komentára. Obsahujú hlavne najdôležitejšie konkrétne číselné výsledky, zistenia a štatistické dáta. Údaje v texte by sa nemali opakovať v tabuľkách či obrázkoch.  Vo výsledkoch sa treba vyhnúť používaniu slov ako napríklad „náhodné“ (čo by znamenalo randomizáciu) alebo „významné“ ak to nie je podložené.

Štatistické dáta

Každý predložený článok obsahujúci štatistické údaje reviduje redaktor, ktorý vyzve autora, aby poskytol úplné údaje, ak nie sú dodané v rukopise na overenie ich dôveryhodnosti. Autori by mali byť pripravení poskytnúť prístup k týmto údajom k nezávislej analýze (odborom bio-štatistickej analýzy Slovenskej zdravotníckej univerzity, alebo externým odborníkom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).

 1. Každá práca musí obsahovať diskusiu k zisteným (novým) poznatkom. Autori sa zameriavajú na porovnanie vlastných výsledkov s údajmi vedeckej literatúry, s dôrazom na nové a dôležitejšie poznatky, ktoré práca prináša. V diskusii je vhodné uviesť limity predloženej štúdie.
 2. závere treba jasne uviesť nové poznatky, ktoré práca priniesla, a ich význam pre prax alebo rozvoj vedy. Treba sa vyhnúť záverom, ktoré nie sú v zhode s výsledkami štúdie a sú len očakávaním alebo dohadom autorov.

Literatúra

Citované práce sa v zozname literatúry uvádzajú v poradí, v akom ich autor cituje v práci. Citácie v texte sú uvedené číslom. Odporúčame citovať najmä práce z posledných rokov (nie staršie ako 5 rokov). Odporúčame nezabúdať na práce slovenských autorov. Citovaná literatúra má byť čitateľom dostupná, neuvádzajú sa odkazy na nepublikované práce (prednášky, osobné správy), nepoužívajú sa citácie súhrnov zo zborníkov ani citácie prevzaté z inej práce. Pri väčšom počte spoluautorov sa uvádzajú prví traja autori et al., v práci citujeme len literatúru, na ktorú sa autor v texte odvoláva. Odvolanie na citáciu sa v texte robí uvedením poradového čísla citovaného prameňa v zátvorke na konci vety alebo odseku. Použitá literatúra sa čísluje arabskou číslicou. Názvy časopisov treba skrátiť podľa štýlu použitého v MEDLINE (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). Citáciu si je vhodné overiť napr. pomocou elektronického bibliografického zdroja (PubMed), aby bola presná. Použitá literatúra by mala byť očíslovaná v poradí v akom je v texte uvedená.

Treba dodržať tento spôsob citovania (STN ISO 690 (01 0197):

 • Z knihy: Priezvisko autora/ov (veľké písmená) so skratkou osobného mena - bodka. Názov knihy, bodka. Vydavateľstvo dvojbodka, mesto, čiarka, rok vydania, čiarka, strana od - do (alebo celkový počet strán) bodka. Príklad: JUNAS J.Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin: Osveta, 1990, s. 76-80 (alebo 386 s.).
 • Z časopisu: Priezvisko autora/ov (veľké písmená) - skratka osobného mena, čiarka, Druhý autor – skratka mena, bodka. Názov článku – bodka. Názov časopisu rok, čiarka, ročník (číslo): dvojbodka, strana od-do, bodka. Príklad: PETROVIČOVÁ A, TIETZOVÁ J. Enterálne vírusové infekcie. Lek Obz 2022, 41 (8): 434-452.
 • Z webu: Treba uviesť úplnú URL adresu a dátum, kedy bol odkaz naposledy použitý. Možno uviesť aj ďalšie informácie, najmä DOI, pri knihe ISBN, odkazy na zdrojovú publikáciu atď.). Webové odkazy treba zahrnúť do referenčného zoznamu.

Tabuľky

V texte treba očíslovať tabuľky podľa poradia v guľatých zátvorkách (Tabuľka 1). Tabuľky umiestniť do textu. Popis tabuľky (v slovenčine/češtine a angličtine) by mal byť stručný, údaje v tabuľkách by nemali opakovať výsledky opísané z článku. Všetky skratky, symboly treba uviesť v poznámkach pod čiarou alebo v texte k tabuľke (Vysvetlivky: ). Ak sa použijú tabuľky z iného zdroja, treba získať písomné povolenia a uviesť citáciu zdroja v texte.

Obrázky

Pri obrázkoch vyhotovených počítačom musí byť grafický program kompatibilný s aktuálnym Windows. Názvy obrázkov musia byť v slovenčine/češtine a angličtine. V texte sú uvedené v guľatých zátvorkách (Obrázok 1). Popis obrázkov by mal byť stručný. Všetky symboly či skratky na obrázku treba v popise vysvetliť. Obrázky musia byť odoslané vo vhodnom formáte (TIFF, JPG nebo PNG) a dobrej kvalite s vysokým rozlíšením (minimálne 600 dpi). Na obrázku (rtg, usg, ekg a pod.) nesmie byť meno ani akékoľvek osobné údaje pacienta, identifikačné údaje pacienta (oči, tetovanie a pod.) musia byť prekryté. Ak sa použijú obrázky z iného zdroja, treba získať písomné povolenia od majiteľa autorských práv na ich reprodukciu a uviesť tento zdroj v texte.

Jednotky merania

Merania dĺžky, výšky, hmotnosti a objemu sa uvádzajú v metrických jednotkách (meter, kilogram, liter), teplota v stupňoch Celzia. Krvný tlak uvádzame v milimetroch ortuti (mmHg, resp. kPa). Ostatné merania sa označujú v medzinárodnom systéme jednotiek (SI).

Skratky

Skratky treba vysvetliť pri prvom použití. Nepoužívame ich na začiatku vety, v nadpisoch, ani v súhrne práce. Cudzie slová treba písať podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov. Nepoužívajte pasíva. Každý rukopis  v redakcii prechádza jazykovou úpravou.

Poďakovanie

Na konci článku je možnosť uviesť grant, v ktorom sa výskumný projekt riešil. Menovité poďakovanie jednotlivcom, ktorí pomáhali pri realizácii práce sa neuverejňuje, všetci, ktorí prácu vytvorili by mali byť spoluautormi.

Vyhlásenie o ľudských právach: Autori vyhlasujú, že všetky použité postupy boli v súlade s etickými normami príslušnej etickej komisie pre klinickú prácu s ľuďmi a práca bola realizovaná v súlade s Helsinskou deklaráciou. 

Informovaný súhlas: Autori publikácie vyhlasujú, že od všetkých účastníkov klinickej štúdie bol získaný informovaný súhlas.

Konflikt záujmov: Autori práce vyhlasujú, že nemajú žiaden konflikt záujmov. 

 

Podanie rukopisu

Prácu na publikovanie treba poslať v elektronickej forme, v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Text treba poslať e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), napísaný v textovom editore MS Word bez delenia slov, odporúčame Times New Roman 12. Na zvýraznenie možno použiť italik, polotučné písmo alebo ich kombináciu. Je nevyhnutné v texte písať horné a dolné indexy! Počet riadkov na tzv. štandardnej strane nemá prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Žiada sa rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len okrúhle zátvorky ( ). Za čiarkou a bodkou používať medzerník, za každým slovom je medzera len na 1 úder!

Všetky rukopisy zaslané do redakcie podliehajú recenznému posúdeniu. Recenzné posudky redakcia autorom nezasiela. Autor určený pre korešpondenciu dostane asi do mesiaca rozhodnutie redakčnej rady o tom, či je práca zaradená na publikovanie, či je potrebné prácu dopracovať, alebo je práca zamietnutá.