Lekársky obzor 12/2022 - obsah -contents

Lek Obz 12/2022Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján KYSELOVIČ, Eva GONCALVESOVÁ, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: Čo priniesol nový konsensus odborných spoločností pre pacientov s diabetes mellitus s komplikáciou vývoja do srdcového zlyhávania. Aké sú súčasné možnosti manažmentu pacientov?        

Pavol SKÁČIK, Jana OLEKŠÁKOVÁ, Róbert RUŽINÁK, Lucia BABÁLOVÁ, Vladimír NOSÁĽ, Ema KANTOROVÁ, Egon KURČA, Štefan SIVÁK: Benígne polohové paroxyzmálne vertigo: retrospektívna štúdia súboru pacientov s diagnostikovaným BPPV, demografická charakteristika, diagnostika, terapia       
Vladimír JAKUŠ, Rastislav EDELSTEIN, Marián BERNADIČ, Ľubomír KURAČKA, Jana MUCHOVÁ, Ladislav TURECKÝ: AGE-RAGE STRES: význam pomeru AGE/sRAGE študovaného pri rôznych ochoreniach II. RAGE a jednotlivé chorobné stavy      
Veronika KURILOVÁ, Petr KOLÁŘ, Jarmila PAVLOVIČOVÁ, Miloš ORAVEC, Nora MAJTÁNOVÁ: Spracovanie digitálnych obrazových dát metódami hĺbkového strojového učenia v oftalmológii        
Zuzana FEKETOVÁ, Lajos GERGELY, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Helena GBELCOVÁ, Daniel BÖHMER, Michal BERNADIČ, Vanda REPISKÁ: Skríning variantov SARS-COV-2 využitím Sangerovho sekvenovania        
Nasir JALILI, Jakub GÉCZ, František ONDRISKA, Martina DUBINOVÁ, Adriána LIPTÁKOVÁ, Peter SABAKA: Je monitorovanie výskytu zanedbaného parazita Enterobius vermicularis u detí počas pandémie COVID-19 na Slovensku potrebné?         
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Mikrobiologická patogenéza dentogénnych infekcií        
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Impaktované dolné tretie moláre        
Alena KOŠČÁLOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ, Andrej KOVÁČ: Lymská neuroborelióza skrývajúca sa za neobvyklým priebehom kliešťovej encefalitídy        
Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Elena PODSKOČOVÁ, Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ: Sonografický ortopedický synovialogram – nová klasifikácia        
Dalibor ONDRUŠ: K životnému jubileu prof. MUDr. Mariána Bernadiča, CSc., šéfredaktora Lekárskeho obzoru, laureáta Čestnej ceny akad. T.R. Niederlanda        Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján KYSELOVIČ, Eva GONCALVESOVÁ, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: TThe benefit of the new professional society consensus for patients with diabetes mellitus complicated to heart failure. What are the current patient management options?         
Pavol SKÁČIK, Jana OLEKŠÁKOVÁ, Róbert RUŽINÁK, Lucia BABÁLOVÁ, Vladimír NOSÁĽ, Ema KANTOROVÁ, Egon KURČA, Štefan SIVÁK: Benign  paroxysmal vertigo:  retrospective study of a group of patients diagnosed with BPPV, demographic characteristics, diagnostics, therapy       
Vladimír JAKUŠ, Rastislav EDELSTEIN, Marián BERNADIČ, Ľubomír KURAČKA, Jana MUCHOVÁ, Ladislav TURECKÝ: AGE-RAGE stress: the importance of AGE/sRAGE ratio studied in various diseases.  Part II.  RAGE and individual diseases states         
Veronika KURILOVÁ, Petr KOLÁŘ, Jarmila PAVLOVIČOVÁ, Miloš ORAVEC, Nora MAJTÁNOVÁ: Review of deep learning applications to digital image data in ophthalmology         
Zuzana FEKETOVÁ, Lajos GERGELY, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Helena GBELCOVÁ, Daniel BÖHMER, Michal BERNADIČ, Vanda REPISKÁ: Screening of SARS-CoV-2 variants using Sanger sequencing         
Nasir JALILI, Jakub GÉCZ, František ONDRISKA, Martina DUBINOVÁ, Adriána LIPTÁKOVÁ, Peter SABAKA: Is the screening of a neglected parasite Enterobius vermicularis in children during COVID-19 pandemy in Slovakia needed?          
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Microbiological pathogenesis of dentogenic infections         
Juraj DEGLOVIČ, Marek ŠUPLER, Simona DIANIŠKOVÁ, Neda MARKOVSKÁ: Retinized lower third molars         
Alena KOŠČÁLOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ, Andrej KOVÁČ: Lyme neuroborreliosis behind the unusual course of tick-borne encephalitis         
Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Elena PODSKOČOVÁ, Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ: Sonographic orthopaedic synovialogram - new classification         
Dalibor ONDRUŠ: For the life anniversary of prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., editor-in-chief of Lekársky obzor, laureate of the Honor Award of acad. T.R. Netherlands