Vecný index - Lekársky obzor 2022

A

ablácia rádiofrekvenčná 177
acetaminofen 248


ademol 21
adenóm 270
adrenarché 33
aerosol 237
AGEs 498, 538
AIDS 356
aktivita fyzická 233, 483
alkohol 241
ambulancia špecializovaná 356
anamnéza rodinná, onkológia 60
angiografia 420
angiopatia 538
angioplastika balónová 55
angiotenzín 458
antibiotikum 237, 416
antioxidanty 49, 522
APC 270
apoptóza 498
arteria glutaea inferior 420
arteria splenica 46
artritída reumatoidná 512
aspartátaminotransferáza 27
aspirín 142
assessment geriatrický 409
AST 27
ateroskleróza 55
autizmus 436
autovakcína terapeutická 293


B

baktérie 416
bariéra hematoencefalická 21
Bernadič M. 583
betalaktamáza 16
bezpečnosť liekov 248
biochémia 522
bioinformatika 21
biomarker 108, 129, 370
biomarkery molekulové 302
bioprotéza 258
bisfosfonáty 399
bitewing 343
bleomycín 142
BMI 4
bolesť 248, 338
bolesť chronická 338
borelióza Lymská 573
bunky Leydigove 122


 C

Candida albicans 361
cefalea 424
Cena akad. TR Niederlanda 583
ceruloplazmín 438
COVID-19 116, 122, 142, 196, 498
cysta dentogénna folikulárna 365
cytokín 370
cytotoxicita 142


 Č

čeľusť 399
črevo, ochorenie nešpecifické zápalové 60
črevo, zápal 60


 D

darca gamét 302
dáta obrazové 550
deformity chrbtice 253
diabetes mellitus 186, 468, 526
diagnostika periimplantitídy 320
diagnostika, zlyhanie srdca 526
diaminooxidáza 474
dieťa, bolesť 338
Dix-Hallpike 534
dojča 237
drenáž komorová externá 376
droga 142, 163, 241
držanie tela 253
Ďuračková Zdeňka, prof. Ing. 522
dutina ústna 210, 416
dysfunkcia autonómna 278


 E

edém terča zrakového nervu 424
efúzia artikulárna 429, 577
embolizácia 420
endometrióza 49
endotel 98
Enterobius vermicularis 561
eozinofília 314
epidemiológia E. vermicularis 561
epilepsia 518
erózia zubná 348
ESBL 16
Escherichia coli 16
etiológia periimplantitídy 320
exsudát artikulárny 429
exsudát metalotický 220
extáza 309
ezofágoskopia 158


 F

fajčenie 241
faktory rizikové, viróza 388
farmakológia klinická 37
farmakoterapia 163
fenotyp 443
feritín 443
ferooxidáza 438
fibroblasty pľúcne 491
flexibilita končatín 233


 G

galaktín 98
GDF-15 108, 370
gén tumorsupresorový 270
genotyp 443
geriatria 168, 224
gingivitída nekrotizujúca 273
glaukóm 518
HBV DNA 163
hemodynamika 11
hemochromatóza 438
hemochromatóza hereditárna 443
hepatitída B 163
hepatotoxicita 248
Herba 583
hidradenitis suppurativa 265, 297
HIV 356
HMGB1 538
hmotnosť 4
horúčka 309
HPLC 463
hydrocefalus 376
hygiena 45, 140
hygiena ústna 210
hyperglykémia 526
hypercholesterolémia 76
hyperlipoproteinémia 526
hypertenzia artériová 186
hypertenzia pľúcna tromboembolická 70, 88
hysterektómia 284


 CH

chirurgia da Vinci 284
chirurgia detská 155
chirurgia miniinvazívna 191
chirurgia redikálna 191
chirurgia rekonštruktívna 55
chirurgia robotická 284
chirurgia, onkologická 60
chlopňa umelá 258
cholesterol 4
cholínesteráza 155
choroba bronchopulmonálna obštrukčná 108
choroba Crohnova 474
choroba Hirshsprungova 111
choroba kardiovaskulárna 76
choroba Kawasaki 116
choroba srdca koronárna 203
choroby autoimunitné 498, 512, 538
choroby infekčné 538
choroby kože 538
choroby metabolické 498, 538
choroby neurologické 463
choroby zápalové 498
chrbtica 253


 I

implantácia, vyšetrenie 302
imunita 498
imunita vrodená 98
imunoterapia 142
inclisiran 76
infarkt myokardu 203
infekcia 399, 569
infekcia COVID-19 388
infekcia kože 293
infekcia odontogénna 416
infekcia tkaniva mäkkého 293
infekcie dentogénne 565
inhibítory ACE 526
inhibítory kinázy Janusovej 512
inkontinencia fekálna 409
inkontinencia moču 403
interakcia srdca a pľúc 11
inzulín 4
ischémia srdca 203


 K

kalprotektín 474
kanálik semicirkulárny 534
kanálolitiáza 534
kandidóza vrodená 361
kapacita antioxidačná 463
karcinogenéza 270
karcinóm endometriálny 284
karcinóm kolorektálny 60, 270
karcinóm obličky 129
karcinóm prsníka 314
kardiológia 184
katéter centrálny venózny 288
Kawa-COVID-19 116
kaz zubný 343, 565
kaz zubný, faktory rizikové 348
klasifikácia artikulárnej efúzie 429, 577
kĺb fazetový 177
kĺb, patológia 429
kolchicín 98
kolitída ulcerózna 60, 474
kolonizácia 210
Komenský J.A. 94
kosť 278
kovid 458
koža 293
kŕče 309
krk 226
krvácanie 258, 420
kryoablácia 177
kvalita života 216, 224, 403
kyselina eikozapentaénová 491
kyselina močová 463
kyseliny mastné omega-3 491
kyslík, reaktívne formy 49


 L

laktamáza AmpC ß 16
lekár praktický 163
lekár všeobecný 168
Lekársky obzor 583
lekárstvo kožné 265
lekárstvo všeobecné 134
lekárstvo zubné 416
lézia secernujúca 265
liečba antikoagulačná 258
liečba biologická 216
liečba ca obličky 129
liečba COVID-19 142
liečba imunomodulačná 293
liečba kandidózy 361
liečba protizápalová 98
liečba systémová  antibiotická 273
liečba termoablačná 177
liečba závislosti 248
liečba, zlyhanie srdca 526
likvor 376
lipidy 4
lipoproteíny 468
lymfadenektómia 284


 M

makro-AST 27
makroenzýmy 27
makroglobulín alfa-2 438
malária 173
manažment perioperačný 196
manéver repozičný 534
marker zápalu 458
mastenec 142
meď 438
mediátor zápalový 49, 98
meningitída 376
metabolizmus 4
metalóza 220
metastáza 314
metastáza kostná 129
metformín 526
metóda Seldingerova 288
metotrexát 98
migréna 518
mikrobióm 210
mikroorganizmy, zuby 565
molár dolný tretí 569
molár retinovaný 365
monitorovanie krvného tlaku 186
morbus Crohn 60
mortalita, Covid-19 388
motilita črevná 155
mozog, cievne ochorenia 538
MRC-5 491
mukozitída 320
multirezistencia 16
mutácia genetická 443
mydriáza 309
myopia akútna 518


 N

nádor 142
nádory 498
náhrada srdcová chlopňová 258
náplň intravaskulárna 11
násilie proti seniorom 81
násilie, diagnostika 81
násilie, formy 81
neplodnosť 302
nervus trigeminus 365
neuralgia 365
neuroborelióza 424, 573
neuroinfekcia 376
neurológia 325, 331
neurón 338
név pigmentovaný 191
nitrózourea 142
novorodenec 361
novorodenec ELBW 361


 O

obezita 4, 226, 498
oblička, ca 129
oblička, poškodenie akútne 388
obstipácia 155
obvod pása 226
očkovanie 163
oftalmológia 550
ochorenia parodontu nekrotizujúce 273
ochorenie periimplantátové 320
oklúzia cievy 55
orl 158
osobnosť 94
osteonekróza 399
otrava extázou 309
oxygenoterapia 122


 P

pandémia kovid 196
panicilamín 142
pár neplodný 302
paracetamol 248
parenchým pľúc 142
PAS 436
patofyziológia hypertenzie 186
patogenéza, Covid-19 388
patológia synoviálna 577
pažerák 158
PCSK-9  76
pedagogika 94
pediatria 111, 116, 134, 155, 158
periimplantitída 320
periprotetika, metalóza 220
PI3K 270
plazma 163
pľúca 108
pneumónia 142, 237, 458
polypóza čreva 60
polypóza, familiárna adenomatózna 60
porucha posturálna 253
poruchy vedomia 309
poškodenie mozgu 21
preload 11
preparácia v. cephalica chirurgická 288
prevencia 163
prevencia SARS 196
prevencia, kaz zubný 348
príhoda cievna mozgová 381, 468
príhoda ischemická 468
príhoda mozgová 21, 258
príhoda mozgová cievna 325, 331
prístup alternatívny 288
profil diurnálny 186
prognóza pri obezite 4
prostredie životné 140
proteín S100 538
pseudoaneuryzma 420
psoriáza 216, 297
puberta 33
puberta predčasná 33
punkcia lumbálna 424


 R

RAGE 498, 538
RAS 270
reakcia multiviscerálna 46
real-time PCR 163
recall 273
regionálna anestézia, COVID-19,
rehabilitácia kardiovaskulárna 526
resekcia rekta nízka predná 420
resorpcia kosti 399
retinopatia 186
rezident 134
rezistencia antibiotická 237
rezistencia antimikrobiálna 16
Riečanský Igor, prof. 184
riziko kardiovaskulárne 278
RNA pregenomická 163
roky života potenciálne stratené 203


 S

sánka 399
SARS-CoV-2 116, 196, 458, 557
saturácia transferínu 443
scintigrafia pľúc 88
sclerosis multiplex 463
sekvenácia Sangerova 557
senescencia 491
senior 81, 163, 233, 403, 409
Senior Fitness Test 233
siete neurónové 550
skríning genetický 302
slezina 46
SLS 37
snímka röntgenová 343
sonografia artikulárna 577
spike proteín 557
splenektómia 46, 70, 88
spoločnosť odborná 37
Spolok slovenských lekárov 184
správanie 241
srdce 98
starnutie 224, 483, 491, 498
staroba 163, 224
staroba 498
starostlivosť dlhodobá 163
statíny 98
stav intravaskulárnej náplne 11
stav parodontu 273
stenóza cievy 55
stimulácia magnetická 381
stimulácia repetitívna transkraniálna magnetická 381
stimulácia transkraniálna magnetická 325, 331
stolica 409
stomatológia 320, 343, 348, 356
stres 49
stres oxidačný 49, 438, 458, 474, 483, 498
sulfasalazín 142
sval kostrový 98
syndróm geriatrický sociálny 81
syndróm lumbálny fazetový 177
syndróm metabolický 4, 226
syndróm multisystémového zápalu 116
syndróm zápalový 116
synovialogram 220, 429
synovialogram klinický 577
synovialogram sonografický 577
systém kardiovaskulárny 116, 370
systém nervový 338
systém respiračný 142
systém starostlivosti zdravotnej 37
SZU 134


 Š

špecializácia lekárska 37
študent vš 233
štúdia Orion 76
štúdium rezidentské 134


 T

tachykardia sínusová 309
telarché 33
telesá cudzie, pažerák 158
terapia periimplantitídy 320
test motorický 233
test vstaň a choď 233
testosterón 122
testovanie genetické 302
tkanivo tukové 4
tlak intrakraniálny 21
topiramát 518
toxicita liekov 142
TP53 270
transferín 443
tromboembólia 70, 88
trombóza 258
tuk 98
tuk podkožný 226
tumorigenéza 270


 U

učebnica hygieny 45, 140
učenie strojové 550
účinky vedľajšie liekov 248
učiteľ národov 94
úmrtnosť, ICHS 203
únik stolice 409
uvedomenie 241


 V

vakcína, malária 173
variácia tepového objemu 11
vena cephalica 288
ventilácia 237
vertigo benígne paroxyzmálne polohové 534
vitamín D 278
vitamín D3  483
výpotok artikulárny 429
výskyt E. vermicularis 561
vyšetrenie neplodnosti 302
vytrvalosť aeróbna 233
výživa 522
vzdelávanie lekárov 37


 Y

YPLL 203


 Z

zápal 142, 365, 458, 474, 538, 569
zápal čreva 60
zápal systémový 98
zlato 142
zlyhanie obličiek 498
zlyhávanie srdca 98, 278, 526
zmeny genetické 302
zuby impaktované 569


Login Form