Lekársky obzor 9/2018Pôvodné práce
Peter JACKO, Peter ŠIMKO: Výsledky liečby zlomenín distálneho humeru typu C pomocou kolmo na seba uložených a anatomicky preformovaných uzamykacích kompresných dláh         
Khanimana MARESCHOVÁ, Martin MARESCH, Viera ŠTVRTINOVÁ: Súčasná liečba akútnej iliofemorálnej hĺbkovej žilovej trombózy. Kazuistika pacienta s May-Thurnerovým syndrómom         
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Barbora PITEKOVÁ, Peter ŠČIGULINSKÝ, Eva UHLÍKOVÁ: Abnormálne varianty cholínesterázy, anestézia a myorelaxanciá        
Zuzana ŠIMKOVÁ GABRIELOVÁ, Lukáš ŠIMKO, Pavol MACHO, Drahomír PÁLENČÁR:  Injekčná liečba Dupuytrenovej kontrakúry na Slovensku        

Prehľadová práca
Magdaléna MIŽIČKOVÁ, Vladimír JAVORKA, Miroslav MALÍK, Ľudovít LUKÁČ, Boris HRBATÝ, Peter LABAŠ, Jozef BILICKÝ: Miniinvazívna liečba poranení žlčových ciest        

Kazuistika
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ: Aneuryzma a pseudoaneuryzma arteria carotis interna v našom klinickom materiáli        

Súhrny prác FK ŠVOČ SZU 2018
Alexandra Souli-Bakaloglou, Shubhada Bopegamage: Viral infections and pregnancy: some important issues concerning emerging and re-emerging viral infections and vaccinations        
Franziska V. MOL, Igor BÉDER: Advances in biotechnological therapeutic approaches for the treatment of herpes         
P. PASTUCHOVÁ, J. POPÁLENÁ, M. SOJKA: Antimikrobiálne účinky kyseliny askorbovej         
T. FALTÁNI, D. ŽÁKOVÁ SLIVARICHOVÁ, A. JANÁKOVÁ, M. ŠTELZER, S. KOŠČOVÁ: Možnosti diagnostiky priónových ochorení na Slovensku         

Veda a súčasnosť
Marián  Bernadič: Prináša vedecké bádanie uspokojenie?         CONTENT 9/2018
Original papers
Peter JACKO, Peter ŠIMKO: The results of treatment of distal humerus type C fractures using a perpendicularly placed and anatomically shaped locking compression plates        
Khanimana MARESCHOVÁ, Martin MARESCH, Viera ŠTVRTINOVÁ: Current management of acute iliofemoral deep venous thrombosis. Case report of a patient with May-Thurner syndrome         
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Barbora PITEKOVÁ, Peter ŠČIGULINSKÝ, Eva UHLÍKOVÁ: Abnormal variants of cholinesterase, anaesthetization and myorelaxant drugs         
Zuzana ŠIMKOVÁ GABRIELOVÁ, Lukáš ŠIMKO, Pavol MACHO, Drahomír PÁLENČÁR:  Injection therapy of Dupuytrens contracture in Slovakia         

Review
Magdaléna MIŽIČKOVÁ, Vladimír JAVORKA, Miroslav MALÍK, Ľudovít LUKÁČ, Boris HRBATÝ, Peter LABAŠ, Jozef BILICKÝ: Miniinvasive treatment of bile duct injuries        

Case report
Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ: Aneurysm and pseudoaneurysm arteria carotis interna in our clinical material