Lekársky obzor 7-8/2017Lekársky obzor 7-8/2017

Pôvodná práca
Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ľubica SEDÍLKOVÁ, Alica STRAČINOVÁ: Detekcia Q80K Polymorfizmu vírusu hepatitídy C u pacientov na Slovensku        
Svetlana ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, Ľubomír SKLADANÝ, Pavol KRISTIÁN, Ivan SCHRÉTER, Ladislav VIRÁG: Liečba hepatitídy C pomocou trojkombinácie pegylovaného interferónu, inhibítorov proteázy a ribavirínu: analýza súboru 118 pacientov        
Silvia LABOVSKÁ, Aneta VERÉBOVÁ, Adam TUROŇ: Využitie „ketofolovej“ sedoanalgézie (kombinácie ketamin/propofol) u detí pri  diagnostických a terapeutických výkonoch

 


Prehľad
Anna REMKOVÁ: Prvé skúsenosti s použitím antidota dabigatranu na Slovensku – robíme to správne?        
Barbora NEDOMOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Monika ŠÁNDOROVÁ,  Tibor ŠAGÁT: Špecifiká anestézie pri rádioterapii u detí        
Monika KOVÁCSOVÁ, Gabriela MAGYAROVÁ, Klaudia DEMOVÁ, Eva RADVANSKÁ: Starostlivosť o predčasne narodeného  novorodenca prepustením do domáceho prostredia nekončí        
Jaroslava BRŇOVÁ, Anna STREHÁROVÁ: Úloha nemocničného epidemiológa v kontexte zvyšovania bezpečnosti pacienta


Konferencia ŠVOČ

 

CONTENT 7-8/2017

Original article
Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ľubica SEDÍLKOVÁ, Alica STRAČINOVÁ: Detection of the hepatitis C virus Q80K polymorphism in Slovakia patients        
Svetlana ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, Ľubomír SKLADANÝ, Pavol KRISTIÁN, Ivan SCHRÉTER, Ladislav VIRÁG: Triple combination therapy for chronic hepatitis C with pegylated interferon, protease inhibitors and ribavirin: the analysis of the cohort with 118 patients        
Silvia LABOVSKÁ, Aneta VERÉBOVÁ, Adam TUROŇ: The use of „Ketofol“ sedoanalgesia (combination of ketamine/propofol) in children during diagnostic and therapeutic procedures

Overview
Anna REMKOVÁ: First experience with the use of dabigatran antidote in slovakia – do we do it right?        
Barbora NEDOMOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Monika ŠÁNDOROVÁ,  Tibor ŠAGÁT: Specifics of anesthesia in children undergoing radiation therapy        
Monika KOVÁCSOVÁ, Gabriela MAGYAROVÁ, Klaudia DEMOVÁ, Eva RADVANSKÁ: The care of a preterm neonate does not end with discharge from the hospital        
Jaroslava BRŇOVÁ, Anna STREHÁROVÁ: Hospital epidemiologist roles in the context of improving patient safety

 


 

Login Form