prof. MUDr. Miroslav Anton Šašinka, DrSc.13. júna 2010 oslávil prof. Šašinka svoje životné jubileum. Keď sa niekto dožíva 75-rokov nemôže si síce spievať „Čože je to päťdesiatka...“ ale mal by sa tešiť, že k tej 50-tke pridal v dobrom zdraví ďalších 25, čo je istý symbol, lebo je to polovica z 50. Som nesmierne poctená tým, že práve mne sa dostala tá česť, písať o našom váženom jubilantovi. Je totiž človekom, ktorého si nesmierne vážim, pretože mi dal veľa medicínskych vedomostí, ľudských múdrostí, životných skúseností, ale i istoty, že ho vždy môžem požiadať o radu a pomoc pri riešení problémov či už medicínskych alebo pracovných. A tak skúsme bilancovať kto vlastne prof. Šašinka je.

Narodil sa 13. júna 1935 v Bánovciach nad Bebra­vou. Základné i stredoškolské vzdelanie absolvoval v Trenčíne. V r. 1959 promoval s vyznamenaním na LFUK v Bratislave. Už počas štúdií pracoval na Katedre histológie LFUK (akademik Stanek) a Katedre biochémie (akademik Niederland, prof. Dzúrik). Pracovať pod týmito známymi osobnosťami zrejme vyprovokovalo profesora Šašinku, aby pokračoval v rovnakom duchu.

Lekársku kariéru začínal v r. 1959 na detskom oddelení NsP vo Vranove nad Topľou, kde pôsobil ako sekundárny lekár, neskôr ako zástupca primára do r. 1963. Avšak jeho túžba, získavať štúdiom neustálo nové vedomosti (a nielen medicínske) bolo len otázkou času, kedy bude hľadať možnosti ďalšieho rozletu. Našiel ich na mieste odborného asistenta Katedra pediatrie Ústavu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Trenčíne, ktorý sa v r. 1967 presunul do Bratislavy. Na Katedre pediatrie, Subkatedre dorastového lekárstva, neskôr Katedre doras­tového lekárstva pôsobil v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov až do r. 1991, kedy prijal ponu­ku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach na post prednostu Detskej kliniky FNsP a na tejto funkcii zotrval až do

r. 1999. Obdobie jeho pobytu v Košiciach bolo jeho naj­kreatívnejším obdobím. Významným spôsobom prispel k pozdvihnutiu kvalitatívnej úrovne pediatrie na východ­nom Slovensku. Klinika sa pod jeho vedením zaradila medzi špičkové pediatrické pracovisko, vzbudzujúce reš­pekt v odborných kruhoch.

Po dosiahnutí krásneho, ale funkcie obmedzujúceho veku opúšťa košické pracovisko, vracia sa na svoju Alma Mater – Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny,

t.č. Slovenskú zdravotnícku univerzitu (SZU) v Bratislave. Tu pracuje doteraz ako člen Katedry pediatrie a vedúci redaktor nášho časopisu Lekársky obzor. Pod jeho vedením sa podarilo podstatne zvýšiť obsahovú i formálnu stránku tohto časopisu, jedného z najstarších slovenských medi­cínskych periodík. Súčasne pracuje aj ako odborný redaktor ďalších dvoch pediatrických časopisov – Detský lekár a Pediatria (Bratisl.).

Skôr, ako začneme rozoberať jeho pedagogickú publikačnú a vedeckú činnosť by som si rada spomenula na našu spoločnú cestu životom i medicínou. Prvý krát sme sa stretli, keď som nastúpila ako sekundárna lekárka na Detskú kliniku ILF kde pôsobil ako odborný asistent. Už vtedy vzbudzoval rešpekt a svojim spôsobom vial z neho i istý strach. Prečo? Bol „nabitý“ vedomosťami a preto ak som sa nechcela „strápniť“, tak som musela perfektne ovládať všetko, na čo by sa eventuálne mohol, v tom čase pán asistent, opýtať. Jeho láskou bola nefro­lógia, ale blízko mal k endokrinológii, adolescentnej medicíne, a ak by som chcela byť úprimná, tak bol

„doma“ v každej problematike. Asi sme si „padli do oka“ a preto som bola veľmi poctená, keď mi pán profesor po návrate z materskej dovolenky ponúkol miesto asistentky na Subkatedre dorastového lekárstva ILF. A tak sa začala naša spoločná profesionálna púť, ktorá trvá doteraz. Práve prof. Šašinka bol ten, ktorý stál za mojimi atestáciami (dorastové lekárstvo, nefrológia), kandidatúrou i docen­túrou a jeho vedúcu i ochrannú ruku pociťujem doteraz. No a keď som Vám už ozrejmila môj vzťah k jubilantovi, tak poďme k jeho činnostiam.

Stručne jeho odborný rast: 1962 atestácia I. stupňa z pediatrie, 1965 atestácia II. stupňa z pediatrie, 1979 atestácia z dorastového lekárstva, 1980 atestácia z nefro­lógie, 1969 kandidát vied, 1981 doktor vied, 1989 profe­sor pediatrie.

Jeho pedagogicko-publikačno-vedecký profil je neuveriteľný. Pedagogický profil – zanietené prednášanie s vysokou kvalitou v postgraduálnom, neskôr pregra­duálnom vzdelávaní, bol vyhľadávaným a pozývaným prednášateľom na podujatiach usporiadaných Slovenskou i Českou lekárskou spoločnosťou, mnohokrát i iných zahraničných spoločností kde odprednášal viac ako 450 prednášok. Bol členom, neskôr predsedom komisie pri atestačných skúškach z pediatrie, dorastového lekárstva a nefrológie, členom komisie pre štátne rigorózne skúšky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Štefánika v Košiciach. Po návrate na SZU je doteraz pravidelným účastníkom špecializačných skúšok z pediatrie i nefrológie.

Bol školiteľom veľkého množstva ašpirantov (ťažko zrátať), ktorí úspešne obhájili kandidátsku/PhD. dizertač­nú prácu, vychoval viacero docentov a dvoch profesorov. Bol oponentom nespočetného množstva kandidátskych a viacerých doktorských dizertačných prác, habilitačných prác i posudzovateľ inauguračných pokračovaní. Výsle­dok jeho činnosti je, že vychoval celú generáciu vysoko erudovaných pediatrov, ktorí zastávajú zodpovedné vedúce miesta v tomto odbore a hrdo sa hlásia k prof. Šašinkovi ako k svojmu učiteľovi.

Hodnotenie jeho publikačného profilu je veľmi jednoduché – patrí pravdepodobne k najaktívnejším autorom odborných publikácií. Doteraz publikoval > 380 prác v domácich a > 70 v zahraničných periodikách s tematikou najmä nefrológie, endokrinológie, dorasto­vého lekárstva, ale i všeobecnej pediatrie. Dokazuje to i citovanosť vo > 90 zahraničných a > 260 domácich od­borných časopisoch a kníh. Za publikačnú a prednáško­vú činnosť na úseku detskej a adolescentnej nefrológie bol už v roku 1976 zvolený za člena European Society of Pediatric Nephrology a celosvetovej International Pediatric Nephro­logy Association v roku 1986.

Zlatým klincom jeho publikačnej činnosti je fakt, že patrí k najplodnejším autorom knižných publikácií v me­dicíne na Slovensku. Spracoval 29 domácich a 4 zahranič­né knižné publikácie, z ktorých najdôležitejšie sú Vademecum medici, Nefrológia detí a mladistvých už

v 80. – 90. rokoch a Pediatria I. a II. Neskôr bol vedúcim autorom komplexnej 1600 stranovej učebnice Pediatria, ktorá sa stala základným študijným materiálom nielen čes­kých a slovenských medikov, ale aj veľkej obce pediatrov v Slovenskej i Českej republike. Rovnako bol aj naj­aktív­nejším autorom a zostavovateľom komplexnej učebnice Nefrológia 2004, ktorá sa rozobrala v rekordnom čase.

Význam prof. Šašinku pre česko-slovenskú nefroló­giu vyzdvihli aj českí nefrológovia v knihe o dejinách českej nefrológie (Matoušovic, K. a kol.: Hereditas petitio české nefrologie, Tigris, Praha, 2009, 445 s.) a českí pediatri v publikáciách k výročiu českej a česko-slovenskej pediat­rie. Akademik Zvara a prof. Breza z príležitosti 1 000 transplantácie obličky na Urologickej klinike hod­notili prof. Šašinka ako zakladateľa slovenskej detskej nefrológie. Prezident SR Rudolf Schuster ocenil prof. Šašinku udelením osobného vyznamenania a prezident Ivan Gašparovič udelením Pribinovho radu II. triedy za zásluhy o rozvoj slovenskej pediatrie a slovenskej medicíny.

Za publikačnú činnosť dostal celú sériu cien: viac­krát Cenu SLS, Hálkovu cenu, Dérerovu cenu, Jeseniovu cenu, niekoľko cien za najlepšie publikácie od Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS, Slovenskej endokrinologic­kej spoločnosti SLS, Spoločnosti dorastového lekárstva SLS, Spoločnosti patológov SLS. Ďalej dostal dve prémie Literárneho fondu za „Vademecum medici“ a najlepšiu knihu roka 1998 v odbore prírodných vied, Cenu Literárneho fondu za knihu „Nefrológia detí a mladistvých“ ako najlepšiu publikáciu v odbore biologických a me­dicínskych vied a cenu Prezídia Čs. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně za najlepšiu publikáciu v československej medicínskej literatúre.

Vedecko-výskumný profil je rovnako veľmi pestrý. Od r. 1963 sa zapojil do vedecko-výskumnej práce Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (teraz SZU) a pracovísk LF v Bratislave a Košiciach. Bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom vedecko-výskumných prác ústavného, rezortného a štátneho výskumného plánu technického rozvoja. Výskumné práce boli obhájené v skupine A, publikované a výsledky sa úspešne zaviedli do zdravotníc­kej praxe.

No, a iné funkcie? Tých mal neúrekom, a už ani nejdem uvádzať časové údaje, ale aspoň stručne: expert MZ SR pre postgraduálne vzdelávanie, člen vedeckej rady MZ SR, podpredseda celoštátnej komisie pre obhajobu doktorských a kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore pediatria, hlavný odborník MZ SR pre dorastové lekárstvo, námestník riaditeľa ILF pre vedeckú činnosť, člen VR UPJŠ Košice.

Na záver profesionálnej kariéry spomeňme ešte ďalšie ocenenia: 1985 – Strieborná medaila SLS, 1995 – Zlatá medaila SLS, 1996 – čestný člen Spoločnosti do­rastového lekárstva SLS, 1985 a 1995 – Medaila Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov Praha, 1999 – Strieborná Reimanova medaila SL Prešov, 2000 – čestné členstvo Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Čestné členstvo SLS, Dieškova medaila SZU, Zlatá oblička Slovenskej nefrologickej spoločnosti, 2003 – Zlatá Reimanova medaila SL Prešov.

Toto boli v stručnosti len najdôležitejšie udalosti jeho profesionálneho života, pretože množstvo ďalších skutočností a činností by už táto laudácia neobsiahla. Nie je nič ťažšie, ako písať o takom výkonnom človekovi, akým je prof. Šašinka. K dispozícii máte toľko údajov, že je problém na všetky si spomenúť a nič dôležité nezabud­núť. Viete, ale i tak si myslím, že sčítavanie všetkých aktivít profesora Šašinku je len formalitou, pretože on je osobnosťou, ktorú pozná každý, najmä slovenský, český, ale veľakrát i európsky pediater a nefrológ. Je stále v pl­nom pracov-nom, najmä redakčnom nasadení.

Doterajšie údaje hovorili o jeho profesionálnom živote, ktorý sa ale nedá oddeliť od rodinného. Veľkú oporu má vo svojej manželke, synoch, t.č. už i vo vnu­koch, ktorí mu nielen počas profesionálneho života (ten mimochodom trvá doteraz) pomáhali, ale isto ho aj inšpirovali.

Myslím, že už som Vám porozprávala toho dosť, a ako sa hovorí, všetko má svoj koniec, tak i ja končím so svojou laudáciou takému výnimočnému človeku, akým je profesor Šašinka.

Vážený pán profesor, milý Mirko, dovoľ, aby som Ti popriala v mene svojom, v mene Katedry pediatrie SZU, ktorej si členom, v mene Kliniky pre deti a dorast

A. Getlíka SZU, ktorá svojím menom pripomína kliniku, z ktorej si vzišiel, ako i v mene všetkých Tvojich žiakov do ďalších rokov veľa najmä zdravia!, šťastia, pohody v rodinnom živote, radosť z detí a vnúčat, ale i dostatok sily, entuziazmu a energie do Tvojej milovanej publikačnej a redakčnej činnosti.

Ad multos annos!

Anton Miroslav Šašinka, M.D., PhD., Prof. anniversary

Katarína FURKOVÁ


Login Form