SÚHRN
Denne sú publikované štúdie o vplyve COVID-19 na zdravie jedincov, práce zameriavajúce sa na epidemiológiu, patofyziológiu, klinický obraz a liečbu COVID-19. Veľkým otáznikom ostáva dopad na zdravie ľudí po už prekonanom COVID-19. Preexistujúce postihnutie kardiovaskulárneho systému sa zdá spojené s horšou prognózou a vyšším rizikom smrti u pacientov s COVID-19. Na druhej strane samotný COVID-19 môže indukovať poškodenie myokardu, arytmie, akútny koronárny syndróm a venózny tromboembolizmus. Nezanedbateľné sú aj obavy o možné nežiaduce interakcie podávanej liečby s liečbou veľkej skupiny pacientov s postihnutím kardiovaskulárneho systému. V práci sumarizujeme dostupné informácie o patofyziológii, epidemiológii, klinických prejavoch a možnej liečbe so zameraním na kardiovaskulárny systém a COVID-19.

Kľúčové slová: COVID-19, kardiovaskulárny systém, SARS-CoV-2.
Lek Obz, 70, 2021, č. 10, s. 356 - 363


Katarína HRICOVÁ 1,4, Soňa TOMKOVÁ 1,2, Peter JACKULIAK 2 , Daniela ONDUŠOVÁ 3, Natália VAŇOVÁ 1

1 Interná klinika Lekárskej fakulty UPJŠ, Nemocnica AGEL Košice-Šaca, a.s., prednostka MUDr. N. Vaňová, PhD.
2 V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednosta prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
3 I. kardiologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, prednosta
prof. MUDr. G. Valočik, PhD.
4 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulty humanitných a prírodných vied, dekanka: prof. MVDr. J. Poráčová, PhD., MBA


Citácia:
HRICOVÁ K., TOMKOVÁ S., JACKULIAK P., ONDUŠOVÁ D., VAŇOVÁ N.: COVID-19 a kardiovaskulárny systém. Lek Obz, 70, 2021, č. 10, s. 356 - 363


Login Form