Ciele a rozsah časopisu Lekársky Obzor

Časopis Lekársky obzor (Lek Obz) (ISSN 0457-4214) bol založený v roku 1950 a je recenzovaným slovenským časopisom vydávaným Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave. Je to multidisciplinárny časopis a poskytuje aktuálne informácie z oblasti medicíny. Lekársky obzor (Medical Horizon) publikuje recenzované články vrátane pôvodných lekárskych prác či výskumu (laboratórne, klinické), prehľadové články, kazuistiky, editoriály, mini-atlasy a správy z medicíny. Pôvodné práce predstavujú vedecké rozpracovanie problematiky, ktorá sa skúma, sú rozdelené do segmentov a vždy obsahujú štruktúrované zhrnutie. Kazuistiky obsahujú opisy mimoriadnych prípadov rôznych chorôb. Prehľadové články sú práce vybraných odborníkov v danej oblasti. Mini-atlasy obsahujú fotografie zaujímavých prípadov z oblasti medicíny. Novinky v medicíne mapujú aktuálne dianie a zaujímavé fakty. Témy v časopise Lekársky Obzor sa týkajú všetkých aspektov internej medicíny, všeobecnej chirurgie, úrazovej chirurgie, ortopédie, gynekológie a pôrodníctva a iných. Časopis je vydávaný 12-krát ročne prevažne v slovenskom jazyku. Časopis je indexovaný v databáze SCOPUS.